Για την κατοικία, το εξοχικό

01

Μηχανισμός αυτοματοποίησης ανοιγόμενης θύρας

02

03

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Μηχανισμός αυτοματοποίησης για χρήση σε ανοιγόμενες αυλόπορτες και γκαραζόπορτες.
Μπορεί να συνδυαστεί με μεγάλη σειρά από εξαρτήματα όπως φωτοκύτταρα ασφαλείας & αυτόματου κλεισίματος, φάρο ένδειξης λειτουργίας, ηλεκτρικές κλειδαριές κλπ.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Προτού την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική χρήση.
• Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από επαγγελματία με πείρα και γνώσεις στους μηχανισμούς και αυτοματισμούς.
• Πριν οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την παροχή ρεύματος.
• Η γραμμή παροχής πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά για τον μηχανισμό αυτοματοποίησης και να διαθέτει 
προστασία (αυτόματο διακόπτη 6Α ή μονοφασική ασφάλεια 16Α).
• Οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να ακολουθούνται πιστά, να τηρούνται οι κανόνες καλής πρακτικής και να 
εφαρμόζονται τα πρότυπα και η ισχύουσα νομοθεσία.
• Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία του μηχανισμού αυτοματοποίησης έχει ρυθμιστεί 
και ότι τα συστήματα προστασίας και η αποσύμπλεξη λειτουργούν σωστά.
• Κρατήστε τα τηλεχειριστήρια μακριά από τα παιδιά, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ακούσια ενεργοποίηση του 
αυτοματισμού.
• Μην τροποποιείτε τα εξαρτήματα αυτοματισμού.
• Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε την χειροκίνητη λειτουργία χρησιμοποιώντας 
το κλειδί αποσύμπλεξης του μηχανισμού.
• ∆ιατηρείτε τις επιφάνειες των φωτοκυττάρων καθαρές. 
Προσοχή! Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που απορρέουν από κακή τοποθέτηση, εσφαλμένη χρήση του προϊόντος, ή χρήση η οποία είναι διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται στο παρόν έντυπο. 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά για οποιαδήποτε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης. 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Προκαταρκτικοί έλεγχοι 
Προτού την τοποθέτηση ενός μηχανισμού αυτοματοποίησης πρέπει να ελέγχετε ότι :
• Η πόρτα είναι στιβαρή και η κατασκευή της συμμορφώνεται με τους κανόνες καλής πρακτικής.
• Οι μεντεσέδες είναι σε καλή κατάσταση, οι κολώνες είναι κατακόρυφες και τα θυρόφυλλα απόλυτα οριζόντια.
• Τα φύλλα δουλεύουν άνετα χειροκίνητα και χωρίς προσπάθεια σε όλη την ακτίνα διαδρομής τους.
• Η επιφάνεια της πόρτας δεν προβάλει αντίσταση στον αέρα.
• Υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος και σταθερά σημεία στήριξης για τους μηχανισμούς.
• Η πόρτα διαθέτει μηχανικά στοπ στην ανοιχτή και την κλειστή θέση του θυρόφυλλου. 
Αντικαταστήστε ελαττωματικά ή φθαρμένα εξαρτήματα και επιδιορθώστε οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα ασφάλειας ή λειτουργικότητας. 
Εργασίες τοποθέτησης μηχανισμών (με σειρά προτεραιότητας)


1. Προσδιορίστε τον μηχανισμό που αντιστοιχεί στο αριστερό και το δεξί φύλλο της πόρτας κοιτώντας την πόρτα από την πλευρά που θα τοποθετηθούν οι μηχανισμοί (πλευρά των μεντεσέδων). Ο δεξιός μηχανισμός είναι αυτός ο οποίος θα έχει τους μεντεσέδες στα δεξιά και ο αριστερός στα αριστερά, όπως κοιτάμε από την πλευρά προς την οποία κινούνται τα
θυρόφυλλα όταν ανοίγουν. Συνήθως οι ανοιγόμενες πόρτες κατασκευάζονται ώστε να ανοίγουν προς τα μέσα αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ανοίγουν προς τα έξω (Λεπτομέρεια Λ).
2. Προσδιορίστε τις θέσεις των σημείων στήριξης των μηχανισμών σύμφωνα με τις διαστάσεις Α & Β (Λεπτομέρειες Α και Β).
Ο κάθε μηχανισμός πρέπει να τοποθετηθεί ώστε να δημιουργεί ένα τρίγωνο με γωνίες τον άξονα των μεντεσέδων και τα δύο σημεία άρθρωσης του μηχανισμού (στην κολόνα και στο θυρόφυλλο).
3. Επιλέξετε την κατάλληλη βάση στήριξης S1 ή S2 για το σταθερό άκρο του κάθε μηχανισμού (Λεπτομέρειες Ε, Ζ & Θ).
Προσοχή να χρησιμοποιήσετε την δεξιά βάση για τον δεξιό μηχανισμό και την αριστερή για τον αριστερό αντίστοιχα. Τρυπήστε και βιδώστε την βάση στον τοίχο ή κολώνα.
4. Στερεώσετε το σταθερό άκρο του μηχανισμού στη βάση στήριξης στον τοίχο ή κολώνα χρησιμοποιώντας τον πύρο σύνδεσης PR1 και την ασφάλεια G1 (Λεπτομέρεια Ι).
5. Με την πόρτα στην κλειστή θέση ανοίξτε το μπράτσο εντελώς. Στη συνέχεια μειώστε μαζεύοντας κατά 2 cm περίπου (Λεπτομέρεια Κ). Αλφαδιάστε τον μηχανισμό και τοποθετήστε τημ βάση στήριξης S3 στο κινητό μέρος (θυρόφυλλο). Το
θυρόφυλλο πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να στηριχθεί το κινητό άκρο του μηχανισμού χωρίς να κάνει ζημιά στην πόρτα (αλλιώς πρέπει να γίνει ενίσχυση του θυρόφυλλου ώστε ο μηχανισμός να μπορεί να το κινεί χωρίς πρόβλημα).
6. Στερεώσετε το άκρο του μηχανισμού στη βάση στήριξης S3 στο θυρόφυλλο χρησιμοποιώντας τον πύρο σύνδεσης PR1 και την ασφάλεια G1 (Λεπτομέρεια Κ).
7. Κάνετε τις συνδέσεις καλωδίωσης των κινητήρων και των περιφερειακών.
8. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι γερά στερεωμένα και ελέγξτε την σωστή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.


ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά (βλ. Λεπτομέρεια Ν) και γυρίστε κατά μισή στροφή για αποσύμπλεξη και χειροκίνητη λειτουργία. Περιστρέφοντας ξανά επαναφέρετε το σύστημα στην αυτόματη λειτουργία μηχανοκίνησης.

 04

05

 

06

Καθυστέρηση (πρόγραμμα 5) με τα δύο φύλλα στην κλειστή θέση, το Μοτέρ 1 ξεκινά πρώτο και μετά από 3 δευτ. ξεκινά το Μοτέρ 2.
Επαναλαμβανόμενο κλείσιμο (πρόγραμμα 6) χρησιμοποιείται μόνο για υδραυλικά μοτέρ. Ενεργοποιεί αυτόματα το Αργό κλείσιμο κάθε 1
ώρα.
Κλειδαριά (πρόγραμμα 7) χρησιμοποιείται μόνο όταν στην πόρτα υπάρχει ηλεκτρική κλειδαριά (12V DC)
Μετά την ολοκλήρωση όλων των συνδέσεων, τοποθετήστε χειροκίνητα τα δύο φύλλα της πόρτας στην μέση και τροφοδοτήστε την συσκευή με τάση 230V AC. Χρησιμοποιώντας τα μπουτόν του χρόνου διαδρομής Μ1 & Μ2 ελέγξτε τα ενδεικτικά λειτουργίας των δύο Μοτέρ. Εάν οι ενδείξεις (2-3 & 4-5) που ανάβουν δεν συμπίπτουν με την λειτουργία κλείσιμο-άνοιγμα του κάθε φύλλου αλλάξτε τα αντίστοιχα καλώδια των δύο Μοτέρ. Μετά τον έλεγχο κλείσιμο-άνοιγμα, κλείστε τελείως και τα δύο φύλλα. Κλείστε και ανοίξτε την τάση 230V AC για RESET της πλακέτας. Είστε τώρα έτοιμοι να ρυθμίσετε τους χρόνους διαδρομής.
Ρυθμίσεις
1. Ρυθμίστετην δύναμη Μοτέρ περίπου 1⁄4 της διαδρομής πριν την μέγιστη ρύθμιση.
2. ΜΕΤΑ∆ΥΟΦΥΛΛΑΤΕΛΕΙΩΣΚΛΕΙΣΤΑ ρυθμίστε τους χρόνους διαδρομής. Το κάθε μοτέρ ρυθμίζεται χωριστά.
a) Πατήστε το μπουτόν διαδρομής του Μοτέρ 1 (Μ1). Κρατήστε το μπουτόν πατημένο μέχρι να ανοίξει τελείως το πρώτο φύλλο και
αμέσως μετά αφήστε το.
b) Κάντε το ίδιο και για το Μοτέρ 2 πατώντας το μπουτόν διαδρομής (Μ2). Οι χρόνοι διαδρομής των δύο Μοτέρ έχουν τώρα ρυθμιστεί.
3. Ρυθμίστε τον Χρόνο Αργού ώστε και τα δύο φύλλανα ανοίγουνήνακλείνουντελείως.

Προγραμματίστε τα τηλεκοντρόλ που θα χρησιμοποιηθούν.
∆ιαγραφή μνήμης: Το πρώτο βήμα σε νέα εγκατάσταση είναι ο καθαρισμός της μνήμης των κυλιόμενων κωδικών.
Πατήστε το μπουτόν κωδικός στην πλακέτα και το αντίστοιχο κόκκινο ενδεικτικό ανάβει. Κρατήστε το μπουτόν πατημένο μέχρι το κόκκινο ενδεικτικό να σβήσει. Όλοι οι προηγούμενοι κωδικοί έχουν διαγραφεί.
Εισαγωγή τηλεχειριστηρίου με την χρήση του μπουτόν κωδικού: Πατήστε το μπουτόν κωδικός στην πλακέτα μέχρι να ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό και αμέσως αφήστε το. Πατήστε τώρα το μπουτόν του τηλεκοντρόλ που θέλετε να αποθηκεύσετε. Το κόκκινο ενδεικτικό σβήνει. Ο κωδικός έχει αποθηκευτεί. Κάντε το ίδιο και για τα άλλα τηλεκοντρόλ.
Εισαγωγή ΝΕΟΥ τηλεχειριστηρίου ασύρματα: Απαιτείται τουλάχιστον ένα ήδη αποθηκευμένο τηλεχειριστήριο. Πατήστε το κουμπί του τηλεκοντρόλ που είναι ήδη ρυθμισμένο και κρατήστε το πατημένο. Η πόρτα ξεκινά να λειτουργεί και μετά από λίγο (6 δευτ.) σταματάει. Αμέσως αφήστε το και εντός 3 δευτ. πατήστε το μπουτόν του νέου τηλεκοντρόλ. Το νέο τηλεχειριστήριο έχει αποθηκευτεί.
Φωτοκύτταρα Προσοχή: Εάν επιλέξετε το Φωτοκύτταρο 1 (πρόγραμμα 3) αλλά δεν το συνδέσετε σωστά, η πόρτα θα ανοίγει αλλά ∆ΕΝ θα κλείνει. Για να κλείσει θα πρέπει η επαφή 16-17 να είναι βραχυκυκλωμένη από το φωτοκύτταρο. Εάν επιλέξετε το πρόγραμμα 2, Φωτοκύτταρο 2 (επαφές 15-16) αλλά δεν συνδεθεί σωστά, η πόρτα ∆ΕΝ θα δέχεται εντολές.
Reset: Εάν ξαφνικά ο αυτοματισμός δεν λειτουργεί σωστά (πιθανή ανωμαλία ∆ΕΗ), κλείστε την τάση 230V AC για 10 δευτ.

07

08

 

 

b01

b02

Μηχανισμός αυτοματοποίησης συρόμενης θύρας

b03

b04

 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μηχανισμός αυτοματοποίησης για χρήση σε συρόμενες αυλόπορτες και γκαραζόπορτες έως 750 κιλά και έως 1500 κιλά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Προτού την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική χρήση.

 • Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από επαγγελματία με πείρα και γνώσεις στους μηχανισμούς και αυτοματισμούς.
 • Πριν οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την παροχή ρεύματος.
 • 
Οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να ακολουθούνται πιστά, να τηρούνται οι κανόνες καλής πρακτικής και να εφαρμόζονται τα πρότυπα και η ισχύουσα νομοθεσία.
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία του κινητήρα έχει ρυθμιστεί και ότι τα συστήματα προστασίας και η αποσύμπλεξη λειτουργούν σωστά.

 • Κρατήστε τα τηλεχειριστήρια μακριά από τα παιδιά, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ακούσια ενεργοποίηση του αυτοματισμού.

 • Μην τροποποιείτε τα εξαρτήματα αυτοματισμού.

 • Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε την χειροκίνητη λειτουργία χρησιμοποιώντας το κλειδί αποσύμπλεξης του μηχανισμού.

 • Διατηρείτε τις επιφάνειες των φωτοκυττάρων καθαρές.


Προσοχή! Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που απορρέουν από κακή τοποθέτηση, εσφαλμένη χρήση του προϊόντος, ή χρήση η οποία είναι διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται στο παρόν έντυπο.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά για οποιαδήποτε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Προκαταρκτικοί έλεγχοι
Προτού την τοποθέτηση ενός μηχανισμού αυτοματοποίησης πρέπει να ελέγχετε ότι :


 • Η πόρτα είναι στιβαρή και η κατασκευή της συμμορφώνεται με τους κανόνες καλής πρακτικής.
 • Τα φύλλα δουλεύουν άνετα χειροκίνητα και χωρίς προσπάθεια σε όλο το μήκος διαδρομής τους.
 • Η ράγα κύλισης των τροχών είναι απόλυτα οριζόντια και χωρίς στρεβλώσεις.

 • Η πόρτα διαθέτει μηχανικά στοπ στην ανοιχτή και την κλειστή θέση του θυρόφυλλου.

Αντικαταστήστε ελαττωματικά ή φθαρμένα εξαρτήματα και επιδιορθώστε οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα ασφάλειας ή λειτουργικότητας.

Τοποθέτηση της Βάσης

Προετοιμάστε την υποδομή στη θέση που έχει οριστεί για τη στερέωση του μοτέρ. Τοποθετήστε την μεταλλική βάση έδρασης σύμφωνα με τις προτεινόμενες διαστάσεις (βλ. Λεπτομέρεια 1) και σταθεροποιήστε την σε οριζόντια θέση.

Τοποθέτηση του Μηχανισμού

Τοποθετήστε το μηχανισμό επάνω στην μεταλλική βάση με τις βίδες Μ10x60 από το σετ υλικών στερέωσης. Χρησιμοποιώντας τις ροδέλες και τα παξιμάδια που περιλαμβάνονται υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης ύψους έως 15mm. Συνιστάται η τοποθέτηση του μηχανισμού σε απόσταση ~30mm από την βάση (βλ. Λεπτομέρεια 2). Αυτό θα εξασφαλίσει την δυνατότητα ρύθμισης του μοτέρ αργότερα και στις δύο κατευθύνσεις τόσο οριζοντίως όσο και καθέτως. Προσοχή: Βιδώστε τα παξιμάδια χωρίς να τα σφίξετε πλήρως! Το τελικό σφίξιμο θα πρέπει να γίνει μόνον αφού θα έχετε τοποθετήσει και την κρεμαγιέρα.

Τοποθέτηση Κρεμαγιέρας
Γυρίστε το μηχανισμό σε χειροκίνητη λειτουργία και μετακινήστε την πόρτα στην ανοικτή θέση. Τοποθετήστε την κρεμαγιέρα στο γρανάζι του μηχανισμού και ρυθμίστε την κατακόρυφα ώστε τα δόντια της να μην πατάνε επάνω στα δόντια του γραναζιού αλλά να απέχουν από αυτά δημιουργώντας ένα μικρό διάκενο ~1,5mm.
Τοποθετήστε τα στοπ ορίων διαδρομής στην κρεμαγιέρα έτσι ώστε σε πλήρες άνοιγμα και κλείσιμο να γίνεταισωστή επαφή με τον τερματικό διακόπτη.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα διαθέτει μηχανικά στοπ στην ανοιχτή και την κλειστή θέση, και ρυθμίστε τα στοπ ορίων διαδρομής ώστε το θυρόφυλλο να σταματά πριν τα μηχανικά στοπ.

b05

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά (βλ. Λεπτομέρεια 3) και γυρίστε κατά μισή στροφή για αποσύμπλεξη και χειροκίνητη λειτουργία. Περιστρέφοντας ξανά επαναφέρετε το σύστημα στην αυτόματη λειτουργία μηχανοκίνησης.

 

 

 

 

b06

b07

b08

Ρυθμίσεις (ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά)
1. Τοποθετήστε το ρυθμιστικό της δύναμης ΜΟΤΕΡ στην μέση.

2. Κλείστε τελείως την πόρτα χειροκίνητα και ασφαλίστε το μοτέρ.

3. Τροφοδοτήστε με τάση 230V τον αυτοματισμό.

4. Ελέγξτε ότι το κίτρινο ενδεικτικό 230V είναι αναμμένο.

5. Πατήστε το τηλεκοντρόλ και ελέγξτε ότι το κόκκινο ενδεικτικό δέκτη ανάβει.

6. Πατήστε το μπουτόν χρόνου, κρατήστε το πατημένο για όλη την κίνηση της πόρτας και αφήστε το στο τέλος της διαδρομής.

7. Πατήστε το μπουτόν κωδικού μέχρι να ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό δέκτη και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σβήσει (καθάρισμα της μνήμης της συσκευής από τυχόν αποθηκευμένα τηλεκοντρόλ).

8. Πατήστε πάλι το μπουτόν κωδικού αλλά μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό δέκτη αφήστε το αμέσως. Ενώ το ενδεικτικό παραμένει αναμμένο για 3 δευτ., πατήστε το μπουτόν του τηλεκοντρόλ που επιθυμείτε να λειτουργεί ασύρματα την πόρτα. Μόλις το ενδεικτικό δέκτη αναβοσβήσει αφήστε το. Το τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευθεί και τώρα λειτουργεί ασύρματα την πόρτα. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία 8 για να αποθηκεύσετε και άλλα τηλεκοντρόλ. (Χωρητικότητα μνήμης 20 τηλεκοντρόλ).

9. Ελέγξτε ότι όταν κλείνει η πόρτα και κόβετε την δέσμη των φωτοκυττάρων, η πόρτα σταματά και αυτόματα ανοίγει. Όταν ανοίγει τότε σταματά. Εάν λειτουργεί ανάποδα, αντιστρέψτε τα καλώδια ΚΑΦΕ – ΜΑΥΡΟ του μοτέρ και τα καλώδια ΑΝΟΙΚΤΗ-ΚΛΕΙΣΤΗ των τερματικών διακοπτών αν πρόκειται για συρόμενο.


Προσθήκη νέων τηλεκοντρόλ ασύρματα
1. Η πόρτα να είναι τελείως κλειστή ή τελείως ανοικτή.
2. Πατήστε από κοντά, το παλαιό τηλεκοντρόλ που λειτουργεί την πόρτα και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σταματήσει η πόρτα (περίπου 6-7 δευτ.). Αμέσως αφήστε το και εντός 3 δευτ., πατήστε το ΝΕΟ τηλεκοντρόλ. Ελέγξτε ότι το νέο τηλεκοντρόλ λειτουργεί αλλιώς επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή.

Reset: Εάν ξαφνικά ο αυτοματισμός δεν λειτουργεί σωστά (πιθανή ανωμαλία ΔΕΗ), κλείστε την τάση 230V AC για 10 δευτ.(ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά)

b10

Image